Инвестиции в енергетиката

Инвестиции в енергетиката

9,00 лв.

Резюме

Необходимостта от комплексен подход в изложението на въпросите, свързани с теориите и практиките на инвестиционната дейност в енергетиката, определят и структурата на предлагания учебник. В него се разглеждат широк кръг от въпроси, свързани с икономическото съдържание на инвестициите в енергетиката, тяхната същност и структура, източниците за финансиране на инвестициите, конкретната инвестиция в реални и финансови активи, характеристиките на приеманите инвестиционни решения в условията на инфлация, риск и др. Голямо внимание се отделя на критериите и методите за оценка на инвестиционните проекти в енергетиката, както и на формирането и управлението на инвестиционния портфейл.

Съставянето на учебния материал се осъществява с широкото използване на визуално информационно-схематично изложение за основни понятия и за съдържанието на инвестиционната дейност в енергетиката. Структурно-логическите схеми позволяват визуалното представяне на различните понятия и схеми на инвестиционната дейност, разкриването на тяхната структура и съдържание. За по-задълбочено изясняване са направени обобщения, приспособени към различните принципи и класификации на изучаваните понятия. Това позволява по-изчерпателно да се представят съдържанието и същността на инвестиционната дейност в енергетиката, а също и многообразните икономически отношения в процеса на реализация на инвестициите.

Учебникът е предназначен за студенти, обучаващи се в специалностите Икономика на енергетиката и Енергиен бизнес в УНСС, както и за всички интересуващи се от инвестиционната дейност в енергетиката. Авторите изказват специална благодарност на проф. Атанас Тасев за любезно предоставената информация относно АЕЦ „Белене“, като VІІ глава на изданието се базира изцяло на тази предоставена информация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация