Икономически анализ на транспортното предприятие

12,00 лв.

Резюме

В предлагания учебник са изяснени основните аспекти на приложението на теорията на икономическия анализ в транспортната фирма. Последователно са разгледани въпросите относно принципите, методите, класификацията, информационното осигуряване и организацията на икономическия анализ. Отделено е необходимото място за изясняване на основните проблеми на анализа на товарните и пътническите превози, както и на експлоатационната дейност на транспорта. В съответна последователност са разгледа-ни въпросите в областта на анализа на капиталните вложения и дълготрайните материални активи, изучаването на ремонтната дейност в отделните видове транспорт и на използването на материалните ресурси, изследването на показателите по труда и на експлоатационните разходи на транспортната фирма, анализа на използването и обръщаемостта на краткотрайните материални активи и на основните финансови резултати от дейността на транспортната фирма. Навсякъде теоретичните въпроси на икономическия анализ са обвързани с конкретните проблеми, възникващи в дейността на транспортните фирми.

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма за изучаване на дисциплината „Икономически анализ на транспортната фирма“, включена в учебния план на специалност „Икономика на транспорта“ при УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация