Икономика и управление на недвижимата собственост

Икономика и управление на недвижимата собственост

14,00 лв.

Резюме

Бурното развитие – особено през последното десетилетие, на бизнеса и на пазара за недвижими имоти предизвика остра необходимост (дори дефицит) от висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на недвижимата собственост. За да се отговори на тази обществена потребност, през 2007 г. в Университета за национално и световно стопанство – гр. София, бе създадена катедра „Икономика на недвижимата собственост“, която осъществява учебния процес със студенти от едноименната специалност и научноизследователска дейност в това направление.

Настоящият сборник включва избрани студии по икономика и управление на недвижимата собственост на преподавателите от катедрата в областите на тяхната учебно-преподавателска и научна специализация. Отчитайки, че досегашните публикации по темата са крайно малко, но без да има претенции за пълна всеобхватност и изчерпателност на разглежданата тематика, авторският колектив смята, че освен като учебно помагало за студентите сборникът може да бъде полезен за всички, занимаващи се с бизнес с недвижими имоти, и за широката публика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация