Анализ на търговската дейност

Анализ на търговската дейност

18,90 лв.

Резюме

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма на дисциплината „Анализ на търговската дейност“, която се изучава от студентите в ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“.

Той е полезен и за студентите със същата специалност в ОКС „магистър“ със срок на обучение 3 семестъра.

Анализът на търговската дейност е съществен елемент от системата за управлението й. В учебника се разглеждат основните теоретико-методологични и приложни въпроси на анализа на търговската дейност като инструмент за вземане на обосновани управленски решения, поради което може да се използва и от мениджърите при управлението на всяка търговска фирма.

Разгледани са същността, принципите, подходите, методите, моделите и системата от показатели, използвани при анализа на търговската дейност. Акцентира се върху методите и моделите за анализ на търговската дейност и конкретното им прилагане при решаване на задачи в различни направления. В края на всяка тема се поставят въпроси и примерни задачи, които позволяват на студентите да проверят своите знания.

Допълнителна информация

Допълнителна информация