Анализ и планиране на дейността на агенциите за недвижими имоти

Анализ и планиране на дейността на агенциите за недвижими имоти

16,00 лв.

Резюме

Книгата е написана в съответствие с учебната програма за обучение на студентите от специалност Икономика на недвижимата собственост при УНСС – София.

Изложението обхваща два раздела. В първия се изясняват въпросите, обхващащи методологията, методиките и методите на анализа, свързан с разкриването на измененията и на причините, които са ги породили в дейността на всяка стопанска единица. Чрез тази теоретична част студентите ще придобият знания за подходите, реда и последователността на осъществяване на аналитичната дейност. Също така ще опознаят и ще се научат да прилагат различните методики и методи, които могат да се използват при извършването на количествения икономически анализ, при маркетинговия и финансовия анализ на показателите, характеризиращи измененията в дейността и на резултатите от нея за всяко предприятие, осъществяващо стопанска и финансова дейност.

Втората част демонстрира практическото приложение на реда и начина на извършването на анализа на отделните показатели, с чиято помощ се характеризират различните проявления на всяка стопанска дейност. Вниманието е насочено и конкретизирано към анализиране на специфичните проявления, на методики и методи на анализа, свързани с дейността и резултатите от осъществяването й в агенциите за недвижими имоти. Изложението в тази част ще позволи обучаваните в специалност Икономика на недвижимата собственост да придобият практически умения за реалното осъществяване на анализа в условия близки до тези в практическата дейност. Върху тази основа могат да се формират знания и опит за оценка и диагностициране на дейностите на агенциите за недвижими имоти, за усъвършенстване на управлението им и за определяне на очаквани изменения в бъдещи периоди. Така агенциите по-ясно ще очертават целите, които се стремят да постигнат и реализират.

Книгата може да се използва от всички студенти във висшите училища, които дават икономическа подготовка, и от служителите на всички стопански единици и равнища на управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.