http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Vladimirova_Atanasov_Ignatova_ZENOOBRAZUVANE_2016.jpg

Цени и ценообразуване

13,50 лв.

Резюме

Изложението в учебника „Цени и ценообразуване“ е съобразено с учебната програма по дисциплината, която се чете пред студентите от факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС. В него се разглеждат главно въпроси на цените и ценообразуването на фирмено равнище, методологията на определяне на фирмените цени с отчитане на трите критерия на пазарното ценообразуване – икономическите интереси на стопанските субекти, конкуренцията и потребителите, както и специфичните особености на ценообразуването в конкретни бизнес дейности – търговия, туризъм, транспорт и други области на инфраструктурата на пазарното стопанство. При изложението на всяка тема за по-добро усвояване на представения материал учебното съдържание започва с дефиниране на поста-вените цели, а приключва с ключови термини, въпроси за дискусии и задачи за самоподготовка на студентите. Темите са разработени на основата на специализирани литературни източници, които са използвани коректно.

Допълнителна информация

Допълнителна информация