http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Parvanov_Ivanka.Manoilova_TRANSPORTNI.PAZARI.jpg

Транспортни пазари

Резюме

В учебника се разглежда обособяването на транспортния пазар като част от стоковия пазар на България в резултат от преструктурирането на икономиката на страната. Транспортният пазар по своята същност е специфична икономическа сфера, в която се извършва покупко-продажба на транспортни услуги. Транспортният пазар се подчинява на общите закономерности на развитие на пазарното стопанство, но особено внимание е отделено и на неговите специфични особености. Прави се анализ на конкурентната структура на транспортния пазар. Изложени са виждания за пазара на железопътната инфраструктура. Съществен елемент от интегрирането на инфраструктурата са нейното развитие и отварянето й към съседните страни и поетапното осигуряване на пълна съвместимост (експлоатационна и оперативна) за движение по българските участъци от трансевропейската мрежа, важно условие за привличане на допълнителни транзитни потоци.
Учебникът е предназначен за запознаване на студентите с процеса на преструктуриране на българския транспортен сектор и за осигуряване на хармонизирани условия за конкуренция и либерализация на транспортния пазар в рамките на обединения пазар на Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация