Транспортна политика

5,00 лв.

Резюме

В учебника се разглежда напредъкът на Република България в укрепването и развитието на административните структури за осигуряването на административния капацитет, позволяващ прилагането на постиженията на правото на Европейския съюз и изпълнението на инвестиционните планове. Това изисква прилагането на правото на Европейския съюз в областта на сухопътния транспорт и по-конкретно по-нататъшната либерализация на този сектор, а така също и транспониране и прилагане на правото на Европейския съюз във въздушния транспорт и укрепване на органите за морска безопасност, тяхната независимост и подобряване състоянието на морската сигурност.

Учебникът е предназначен за студенти с оглед запознаването им с практическите изменения и допълнения в нормативната база и структурата в транспортния сектор съобразно стандартите и изискванията на Европейския съюз, разширяването на свободните пазарни принципи при развитието на инфраструктурата и комбинираните превози, финансовите условия и източниците за осигуряване на транспортни е проекти.

Допълнителна информация

Допълнителна информация