http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/KOJUHAROV_STOKOZNANIE2006_pechat.jpg

Стокознание

25,00 лв.

Резюме

Учебникът е написан по учебните програми на дисциплините Стокознание на суровините, материалите и готовата продукция, Стокознание на индустриалния продукт, Стокознание в транспорта и Стокознание за специалностите Стопанска логистика, Икономика на кооперациите, Икономика на търговията, Маркетинг и Икономика на индустрията. Състои се от обща и специална част. В общата част са разгледани въпросите, отнасящи се до предмета, методите и съдържанието на учебната дисциплина Стокознание, до класификацията, асортимента и маркировката на суровините, на материалите и на готовата продукция, до тяхното съхраняване, кодиране, стандартизиране, сертифициране, окачествяване и други. В специалната част са разработени следните основни стокови групи: зърнени храни; мляко и млечни продукти, хранителни мазнини, вкусови суровини, материали и готови продукти; пресни плодове и зеленчуци; нишестено-захарни продукти, месо и месни продукти; риба и рибни продукти; тютюн и тютюневи изделия; минерални свързващи материали; стъкло и изделия от стъкло, керамични стоки; метали и изделия от метал; битови електротехнически и радио-електронни стоки; фото- и бижутерийни стоки; неорганични химични вещества, суровини и материали; дървесина и изделия от дървесина; кожени и кожухарски суровини, материали и готова продукция; твърди и течни горива и продукти от тяхната преработка; текстилни суро-вини, материали и готова продукция; полимерни материали и изделия, изработени на тяхна основа, парфюмерийни, козметични и лаковобояджийски стоки; средства за измиване и изпиране, музикални и галантерийни стоки, детски играчки и др.

Освен от студентите от посочените специалности учебникът може да се използва и от студенти, изучаващи стоковедни дисциплини, от стоковеди и специалисти, работещи в областта на търговията, транспорта, стопанската логистика, интелектуалната собственост, маркетинга и мениджмънта, в индустриалния бизнес, митническите услуги и в други области на промишлеността.

Допълнителна информация

Допълнителна информация