http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hr_Hristov_Socialna-politika-i-administracia.jpg

Социална политика и администрация

10,00 лв.

Резюме

В учебника са разгледани теми, свързани с прилагането на Кодекса за социалното осигуряване и произтичащите от това съществени промени в системата за обществено осигуряване. Направена е сравнителна характеристика на елементите на социалната политика в нашата страна с тези от страните с развита пазарна икономика. Приложен е по-различен подход при разглеждането на отделните теми с цел тяхното по-лесно възприемане.

Вниманието е насочено към разглеждане на въпросите, свързани със същността на социалната политика и формирането на социални групи в обществото. Особено място се отделя на въпросите, отнасящи се до формирането на доходите, издръжката на живота на домакинствата и данъчното регулиране на доходите им.

Интерпретирани са въпросите на общественото осигуряване, като се акцентира на механизма и особеностите му при осигуряването на различните категории работници и служители. Откроени са новите моменти при формирането на структурите на държавните местни органи и администрацията, която осъществява дейностите по общественото осигуряване. Направена е характеристика на формите на неработоспособност и се предлагат подходи за определяне на паричните обезщетения при временна нетрудоспособност на работниците и служителите.

В учебника се отделя съществено място на задължителното и доброволното пенсионно осигуряване, а така също и администрирането при отпускането на пенсии и при дейностите, свързани с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Настоящият учебник е предназначен за широк кръг читатели: за студенти от бакалавърска степен във висшите учебни заведения, както и за студенти от Стопанския колеж на УНСС. Той може да се използва и от ръководителите на фирмите, които проявяват интерес към въпросите на социалната политика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.