Проектиране развитието на транспорта

Проектиране развитието на транспорта

14,00 лв.

Резюме

В условията на пазарното стопанство повишаването на ефективността и конкурентоспособността на превозите е основна задача на транспортните фирми и предприятия. Нейното успешно осъществяване изисква постоянно развитие и усъвършенстване на материално-техническата база на транспорта на основата на повсеместно внедряване постиженията на научно-техническия прогрес.

Развитието на материално-техническата база се осъществява чрез изграждането на на нови транспортни обекти, както и чрез реконструкцията, модернизацията и разширението на съществуващите. Провеждането на различни строителни или реконструктивни мероприятия се извършва на основата на предварително разработени и обосновани инвестиционни проекти. Тяхното изработване се основава на извършването на подробни и задълбочени икономически и технически проучвания с които се цели да се изяснят всички въпроси, свързани с вида и устройството на обекта, както и с цялостния ефект, който се реализира с неговото строителство, реконструкция или модернизация. По такъв начин в обхвата на дисциплината „Проектиране развитието на транспорта” се включва както изучаването на основните насоки в развитието на материално-техническата база на различните видове транспорт в нашата страна, така и извършването на проучвания, оценки и избиране на най-изгодните проектни решения на поставените задачи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.