http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hr.Hristov_OSNOVI.NA_.UPRAVLENIETO.jpg

Основи на управлението

8,00 лв.

Резюме

В прехода към пазарна икономика въпросите, отнасящи се до управлението на организациите, придобиват особена актуалност. Тя се обуславя както от увеличаване броя на организациите с различна собственост на капитала, така и от нарастването на тяхното влияние върху икономиката на страната. Едновременно с това се засилват и отговорностите на ръководителите за своевременно и качествено разработване и вземане на управленски решения.

В учебника по същество са разгледани теми, които се срещат в повечето добре известни учебници в областта на управлението. Разбира се, в представения учебник е приложен по-различен подход при изложението на отделните теми, а също и при решаването на редица практически въпроси в процеса на управление на организациите. Отделните въпроси са разгледани така, че да се постигне предварително поставената в учебника цел. Вниманието е насочено към разглеждане на съвременните схващания и тенденции при управлението на организациите. Откроява се влиянието на факторите на вътрешната и външната среда; проследяват се развитието на теориите за управление и тяхната практическа значимост, както и основните функции за управление на организацията.

Изследвани са въпросите, свързани с разработването, вземането на управленски решения и с механизма за контрол при тяхното изпълнение. Важно място е отделено на ръководството на организацията и по-конкретно на стила и методите на работа на ръководителя, както и на комуникациите в нея. Изяснени са проблемите, отнасящи се до управлението на производството и на персонала в организациите.

Настоящият учебник е предназначен за широк кръг читатели: за студенти от бакалавърска степен във висшите учебни заведения, както и за студенти от Стопанския колеж на УНСС. Той може да се използва и от ръководителите на фирмите, които проявяват интерес към въпросите на управлението.

Допълнителна информация

Допълнителна информация