http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/IVAILO.jpg

Основи на българската народопсихология

14,90 лв.

Резюме

Учебникът „Основи на българската народопсихология“ е предназначен за студентите от УНСС, изучаващи в бакалавърска степен дисциплината „Народопсихология“, направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Пръв неин титуляр е проф. Филип Панайотов, който изготви и първата учебна програма по тази дисциплина. Целта на учебника е студентите да опознаят народностния характер на българите, факторите и условията, формирали столетия наред психологическия му облик. Разкриват се основни черти от българската характерология, измеренията, кризите и трансформацията на националната ни самобитност. Народопсихологическото познание ще бъде особено полезно на бъдещите журналисти от гледна точка на тяхната работа в областта на медиите и масовата комуникация. Цикълът лекции и семинарни занятия разширява интереса към народознанието като част от хуманитарстиката, формира умения за креативно, консенсусно мислене и познаване на конкретни аспекти на българската народопсихология.

Допълнителна информация

Допълнителна информация