http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/A.jpg

Международни операции в подкрепа на мира и сигурността

11,90 лв.

Резюме

Целта на настоящото учебно пособие е да разкрие повече за същността на международните операции в подкрепа на мира и сигурността в глобален мащаб. Направен е преглед на видовете мирни операции, както и на организациите, натоварени с тяхното осъществяване. В същото време този труд хвърля известна светлина върху икономическото въздействие, което оказват този вид операции.

Учебното пособие е предназначено за изучаващите учебните дисциплини „Международни операции“, „Основи на политиката за сигурност“ и „Европейска архитектура за сигурност“, както и за всички останали заинтересовани лица.

Настоящият труд е базиран само на публично достъпни източници на информация, изследвания и разработки на български и чуждестранни автори, държавни институции, международни правителствени и неправителствени организации, като не разглежда настъпили събития и статистически данни след 31 юли 2015 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация