http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Parvanov_Zvetkova_MARKETING.NA_.TRANSPORTNATA.FIRMA_.jpg

Маркетинг на транспортната фирма

7,00 лв.

Резюме

Задачата на настоящия учебник е да представи системно изложение на същността, особеностите, формите и методите за използване на концепцията за маркетинга на транспорта въз основа на изучаване и обобщаване на чуждия и нашия опит за маркетингова дейност на пазара на транспортни услуги, на собствени изследвания и разработки на други автори в тази област. Целта на работата е изследването на особеностите от прилагането на концепцията за маркетинг на транспорта и на конкретните методи за нейното използване в практиката на стопанската дейност на транспортните предприятия с оглед тяхната финансово-икономическа стабилизация и ефективност след присъединяването на България към Европейския съюз.

В учебника са изложени особеностите на транспортния пазар, съдържанието и основните направления (функции) на маркетинга на транспорта, методите и начините за изучаване на пазара на транспортни услуги, планирането и формирането на търсенето на тези услуги, системата за управление на транспортния маркетинг, стратегията на ценообразуване и комуникационната политика на транспорта, особеностите на маркетинга на съпътстващата дейност и методиката за определяне на икономическата ефективност на мероприятията на комплекс – маркетинга на транспортните предприятия.

Учебникът може да бъде използван непосредствено за подготовка на специалисти по маркетинг на транспорта, при изучаване на икономически и управленски дисциплини на други специалности, а също и за повишаване на квалификацията на работниците от транспорта и от спедиторските организации. Необходимо е да се отбележи, че в дадената работа е представена главно транспортната специфика на практическия маркетинг, разработена на базата на общата концепция на маркетинга. Затова пълноценно-то изучаване и прилагане на маркетинга в транспорта предполага също така познаване на основите на общата теория на маркетинга като концепция за пазарно управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.