http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/korica_Nikolai.Dragomirov_Informacionnisistemi.jpg

Информационни системи в логистиката – състояние и тенденции в използването

10,90 лв.

Изчерпан

Резюме

Изчерпан тираж. Не се предвижда нов.

Логистиката е сред най-динамично развиващите се области на икономиката. Последните десетилетия все по-силно се осъзнават нейните практически предимства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на организациите. Научните изследвания в тази област не изостават и бележат значителен ръст. Значението на информацията в логистиката е изключително голямо. За осъществяването на движението на материалния поток е необходимо управление и на свързания с него информационен поток, така се дефинира и обектът на логистиката – като материалните и съпътстващите ги информационни потоци. Единствено при тяхното добро взаимодействие е възможно осъществяване на необходима-та координация и ефективно изпълнение на логистичните дейности. Важността на информацията за логистиката може да се разглежда в две насоки – както в отделния участник, така и във веригата на доставките, към която той принадлежи. В първия случай става дума за управление на информационни потоци вътре в организация, докато във втория – за общи информационни потоци на веригата на доставките на отделен продукт или услуга.

Допълнителна информация

Допълнителна информация