http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/Hristina.jpg

Въздушният транспорт в България

8,90 лв.

Резюме

Анализът на развитието на въздушния транспорт има важно значение и ще създаде предпоставки за обобщаване на изводи и препоръки относно възможните мерки за повишаване на неговата ефективност на национално ниво. С прилагането на целенасочени мерки за развитието на този вид транспорт може да се намалят до минимум проблемите, свързани с неефективността от управлението на летищната инфраструктура или на превозната дейност. Във връзка с това основната цел на настоящото изследване е: въз основа на анализа на развитието на въздушния транспорт в България да се разкрият главните тенденции и да се дефинират възможностите за решаване на възникналите проблеми в развитието на инфраструктурата и превозната дейност, както и да се преодолеят съществуващите несъответствия между търсенето и предлагането на услуги на въздушния транспортен пазар.

Допълнителна информация

Допълнителна информация