Учебен речник по икономикс – І част

Учебен речник по икономикс – І и II част

30,00 лв.

Резюме

Настоящото издание има за цел да допринесе за по-задълбочено изучаване на природата и зависимостите в икономическата система и да облекчи читателите в овладяването на икономическите принципи за поведение. Статиите в речника обхващат четири основни раздела от икономикса: въведение и елементарна теория на пазара; микроикономикс с теория за благосъстоянието и общото пазарно равновесие; макроикономикс и международен икономикс. Изяснени са около 1000 категории и категориални зависимости, придружени от подходящи примери и графически изображения. Там където е било възможно, са приведени факти и данни от съвременната българска действителност. Представени са и някои световноизвестни учени икономисти, информация за техните произведения, както и някой по-важни направления – школи в икономическата теория.

Допълнителна информация

Допълнителна информация