Управление на разходите Теория, методология, практика

12,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник е с теоретична и практическа насоченост и е опит за творческо преосмисляне на съвременното разбиране за управление на разходите. Включени са същностни характеристики на управлението на разходите и връзката им с останалите области на управленската и счетоводната наука, класификация на разходите, методи за изследване динамиката на разходите, методи за разпределението им, бюджетиране и анализ на основните отклонения. Учебникът е предназначен преди всичко за студентите от специалностите „Бизнес икономика“ и „Икономика на индустрията“ – бакалавърска степен.

Допълнителна информация

Допълнителна информация