http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/10/S.jpg

Управление на качеството

11,90 лв.

Резюме

В учебното помагало „Управление на качеството“ са разработе-ни проблемите, свързани с научните, икономическите и технико-икономическите аспекти на качеството. То е предназначено за студентите от икономическите специалности в бакалавърска и магистърска степен на обучение, изучаващи дисциплината „Уп-равление на качеството“. Целта на представеното учебно помагало е да даде необходимите за дейността на бъдещите специалисти теоретични знания и практически умения в областта на управле-ние на качеството на продукти, процеси и услуги.

Допълнителна информация

Допълнителна информация