Система на икономическата информация. Методологията на системата на националните сметки

24,90 лв.

Резюме

Предлаганият учебник третира проблематика, която има претенциите да представи връзката между фундаменталната икономическа дисциплина и приложния икономически анализ. Както подсказва и заглавието, публикацията засяга описанието на икономиката на теоретично ниво и в чисто приложен план. Така се удовлетворява базисното изискване към всяка публикация с претенциите за „учебно пособие“, предназначено за образователния процес във висшето образование. Написването на учебника бе водено от стремежа, от една страна, да се изясни концептуалната основа на въпросите около измерването на икономиката и теоретичните обобщения в областта, а от друга, на достъпно ниво, но и цялостно, без пропуски, да се представи обновената и актуална версия на методологията и методиката за организиране на икономическата информация – СНС, версия 2008.

Учебникът е предназначен главно за студентите от бакалавърската степен на специалност „Стратегическо планиране“, които по учебен план изучават идентична дисциплина, както и за студентите от магистърската програма по общ маркетинг. Но тъй като се отнася до основите на емпиричния икономически анализ, предлагайки цялостната картина на методиките за изчисляване на широко популярните, а и не толкова известни икономически показатели, със същия успех би могъл да се използва от студенти, докторанти и специализанти и в други, по-тесни области на икономическата наука. Отчитайки факта, че разработването на модели на системата на икономическата информация има целесъобразен характер – ориентирано е към потребностите на икономическото управление – може да се посочи още една група адресати. Става въпрос за икономистите от практиката, които непосредствено са ангажирани с разработването и обосновката на цялостните политики или на по-тесен кръг от решения за конкретна икономическа система.

Съдържанието на учебника е разгърнато в няколко тематични цикъла. Първата част разглежда въпросите на определянето на обхвата на икономиката на теоретично ниво за целите на построяването на модел за обработване на икономическата информация. Тази част е развита в първите три глави. Изрично се обръща внимание на въпроса относно необходимостта от описание и измерване на икономиката и базисния подход за решаването му. Вторият тематичен цикъл разглежда основните показатели, изчислявани по методологията на СНС, които фактически се явяват „продукт“ на конкретния модел на системата на икономическата информация. Представен е в четвърта глава. Третият тематичен цикъл е посветен на запознаването със структурата на СНС като модел за обработване на икономическа информация на емпирично ниво. В тази част се разглеждат съвкупността от сметки и тяхното групиране, както и базисните принципи и технически способи, чрез които се постига конструкцията на системата на националните сметки. Този тематичен цикъл е представен в поредицата от глава 5 до 12 включително. Четвъртият тематичен цикъл представя в близък план Input-Output таблиците като по-особена сметка в СНС, както и основните направления на използване на тази информация за целите на икономическия анализ. Това са главите от 13 до 16 включително. Заключителната седемнадесета глава е посветена на връзката на системата на икономическата информация с икономическото управление.

Diana Genkova_ Sadarjanie
Diana Genkova_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-769-9

Автор

Брой страници

380

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!