http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/06/Stavrev_METODIKA_2016.jpg

Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студента

7,90 лв.

Резюме

Същността, ролята, мястото и значението на физическото възпитание и спорт са въпроси, които занимават специалистите от началото на въвежда-нето му като учебен предмет през 1949 г. във всички висши училища в България (ДВ, 1948). Дали спортът трябва да: подпомага студентите като средство за по-успешно усвояване на учебния материал, или служи за раз-влечение и за разтоварване от натрупаното напрежение и психическа умора; укрепва здравето и самочувствието на занимаващите се; създава здрав-ни и хигиенни навици; подпомага и до каква степен подготвя студентите за последващата им реализация в професионалните сфери са все въпроси, дискусионни и до днес. Еднозначен отговор може би не е възможен, а влиянието е комплексно, но приоритетите подлежат на конкретизиране.

До момента не е правено комплексно изследване нивото на развитие на психофизическите качества на студенти от икономически ВУ, не са и поставяни оценки на получените резултати. Нашата цел е бъдещите специалисти да се осведомят за необходимите за практикуване на професията на икономиста качества, за нивото им на развитие при отделните студенти, което ще им помогне за по-добра професионална ориентация и насочване към работа за усъвършенстването на тези качества.

Допълнителна информация

Допълнителна информация