http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_MANAGEMENT.NA-FIRMENITE.INOVAZII.Ivan_.Georgiev.Zvetan.Zvetkov.jpg

Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции

20,00 лв.

Резюме

Основната цел, която се преследва с тази книга, е представянето на мениджмънта на фирмените иновации и инвестиции в контекста на новите концепции (отворени иновации, потребителски иновации, управление на знанията и др.), промените в средата на фирмите и добрите практики в областта на иновациите и инвестициите.

Първата конкретна цел е да се изясни средата, в която фирмите вземат иновационни и инвестиционни решения: иновационна политика на ЕС, национална иновационна система, среда за иновации в България. Втората конкретна цел е да се изяснят основните концепции, методи и управленски процедури, върху които се гради мениджмънтът на иновациите и инвестициите във фирми, работещи в пазарни условия. Третата цел е да се предложат подход и методика за разработване съответно на иновационна и на инвестиционна стратегия на фирмата. Четвъртата цел е да се изяснят съдържанието и начините на изпълнение на отделните функции на мениджмънта на иновациите и на инвестициите: прогнозиране, планиране, организиране изпълнението на проектите, координиране (съгласуване) и контрол.

Характерно за тази книга е, че авторите разглеждат мениджмънта на фирмените иновации и на фирмените инвестиции като непрекъснати процеси, обхващащи всички функции и осъществявани на три равнища: стратегическо; тактическо и оперативно.

Допълнителна информация

Допълнителна информация