http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/A.-Dyneshka-Kultura-i-mejdunaroden-biznes.jpg

Култура и международен бизнес

10,90 лв.

Резюме

В условията на интернационализация и глобализация на икономическите процеси съвременната фирма разпръсква етапите от веригата на прибавената изгода, в които участва в зависимост от конкурентните предимства на отделните задгранични пазари. Съвременната компания търси нови пазари за своите продукти; нови източници на суровини, материали и компоненти; нови и по-ефективни задгранични локации за производство. Нерядко тези задгранични инициативи търпят неуспех. Една от главните причини за неуспех в международния бизнес е неспособността на фирмата и на нейното ръководство да се съобрази с изискванията на международното бизнес обкръжение. Неуспехът често се приписва на некомпетентността на фирменото управление да оцени културните предизвикателства пред международния бизнес. Резултатите за фирмата са високи неефективни разходи, пропуснати възможности, намалена производителност, влошени взаимоотношения със задграничните партньори.

Допълнителна информация

Допълнителна информация