Конфликти на бизнес организацията. Учебно помагало

9,90 лв.

Резюме

В съвременното информационно общество взаимовръзките и зависимостите между градивните му елементи стават все по-сложни и разнообразни. Този процес води до все по-осезаема и дълбока диференциация в потребностите и интересите, мотивите и ценностите на различните индивиди и социални групи. Различията между хората са основата за възникването на различни конфликтни ситуации. Конфликтът, разбиран в най-широк смисъл, е несъмнено универсално явление в социалната система и като такова може и следва да бъде изучаван от универсална наука, каквато е съвременната конфликтология в различните ѝ форми.
Съществува обективна практическа необходимост да бъдат приложени нови и разнообразни подходи и методи при изследване на управлението на социалноикономическите системи, особено що се отнася до преодоляването и разрешаването на конфликти от всякакъв аспект, имащи пряко отношение към функционирането и развитието на социалните системи.
Това, че конфликтите заемат съществено място в ежедневието ни и пряко въздействат върху функционирането и развитието на всяка социално-икономическа система, днес е всепризнато. Като важни детерминанти на човешката активност те отдавна са попаднали във фокуса на внимание на учените – психолози, управленци, икономисти, педагози, конфликтолози и т.н. Постепенно се създават традиции в изучването на това сложно и интересно социално явление – конфликта, които имат богат арсенал от методи за разпознаване, описание и изследване.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-499-5

Автор

Брой страници

174

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см