Учебно помагало по български език и езикова култура

Учебно помагало по български език и езикова култура

12,00 лв.

Резюме

Учебното помагало с тестови задачи по български език и езикова култура е част от планирания комплект от учебници и учебни помагала по български език за студентите от УНСС и е съобразено с новите учебни програми и съвременните изисквания към езиковото обучение. Целта на учебното помагало е да усъвършенства и задълбочи практическите умения и езиковата култура по български език на студентите икономисти. То е предназначено както за българските студенти от специалност Масмедии и журналистика, така и за чуждестранните студенти от направления Политически науки и Икономика с чуждоезиково обучение. Универсалният характер на практическите тестови задачи в него го прави подходящо за всеки, който се стреми към проверка и усъвършенстване на своята езикова грамотност и култура.

Практическата насоченост на помагалото определя стремежа на авторките към минимизиране и схематизиране на теоретичната част, която има предимно указателен характер и е изведена само пред някои теми. В края е даден ключ към верните отговори на тестовите задачи и това определя сборника като помагало за самоподготовка.

Материалът е разпределен в десет глави с тестови задачи към всяка от тях. Повечето тестови задачи са със затворен характер – един отговор от пет възможни. Изключение прави пета глава, включваща задачи за граматични трансформации, чрез които се развива езиковата компетентност на студентите особено в областта на граматическата синонимия.

Темите, застъпени в помагалото под формата на кратки теоретични справочни бележки и тестови задачи, доразвиват езиковите умения у студентите да си служат с книжовния език, да разпознават безпогрешно диалектизмите и да улавят всяко нарушение на книжовната норма, като го избягват както в устен, така и в писмен текст при комуникирането в различните социокултурни сфери.

Задачите върху речевия етикет, съвременните звукови закони, акцентологията, правоговора и правописа автоматизират и затвърждават правилното говорене и писане.

Учебното помагало има изключително прагматично значение за обучаваните, преследвайки практически цели, свързани и с областта на функционалната стилистика, с правилното съставяне и структуриране на текст. Знанията си върху текста студентите могат да тестват чрез задачите със затворен отговор след десетте разнородни по тема и жанр текста от различни сфери, които предопределят и езиково-стилистичните особености на текстовете. Със задачите върху правопис и пунктуация се тестват знанията на студентите по отношение на най-масово допусканите грешки в писмените текстове.

В последната, десета глава, са включени задачи, предназначени за чужденци и съобразени със спецификата на изучаването на българския език като чужд.

Учебното помагало обобщава дългогодишния професионален опит на авторките както в обучението по език и езикова култура на български студенти журналисти, така и в преподаването на български език като чужд.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.