http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Stoianka.Mizeva.TEXT_.jpg

Текст. Видове текст. Речев етикет. Проблеми на съвременната устна и писмена комуникация

Категория Автор

14,00 лв.

Резюме

Настоящият лекционен курс от теми, свързани с текста и проблемите, възникващи около неговото съставяне във връзка с езика и социалния опит на адресанта, жанровото разнообразие на текстовете във връзка със социокултурните сфери и отделните варианти на речеви ситуации, ще помогне на учащите да вникнат в смисъла на текста като висша комуникативна езикова единица. В този контекст се разглежда и ролята на речевия етикет в езиковата комуникация на всички равнища.

Книгата е ръководство с практическа полза, даващо нови знания за връзката език – текст (накратко) и припомнящо стари, получени в училище. Представата за „правилност“ и „неправилност“ в речевата комуникация, отразяваща се върху съставянето на текст, е илюстрирана с множество примери. Коментарите за формàта и съдържанието на текстовете и ролята им в езиковата комуникация, ще помогнат на студентите – българи и чужденци, изучаващи специалностите: Масмедии и журналистика, Политология, Международни отношения, Право, Европеистика,, Международни икономически отношения и други хуманитарно-обществени науки

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.