http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_Donka.Nikova_Problemi.na_.jpg

Проблеми на социалната психология

Категория Автор

6,00 лв.

Резюме

Книгата е скромен дял в представянето на проблемите на социалната психология.

Направен е кратък обзор на постигнатото и е ориентирана към разкриването, изясняването и преди всичко представянето в синтезиран вид на част от теоретичните и практикоприложните аспекти на социалнопсихологическата проблематика, изследвани и теоретично разработени от български и чужди автори.

Книгата „Проблеми на социалната психология (кратък лекционен курс)“ е предназначена за всички, чийто интерес е насочен към него, и главно за социолози, икономически социолози, психолози, икономисти, студенти и специализанти в посочените научни области.

Допълнителна информация

Допълнителна информация