Иновации и иновационна дейност - някои личностни измерения

Иновации и иновационна дейност – някои личностни измерения

Категория Автор

6,00 лв.

Резюме

Монографията има за цел изясняването на теоретичните и практико-приложни психологични аспекти на иновационната дейност на личността. Представени са някои от основните личностни измерения на иновациите и иновационната дейност, които имат ключово значение за тяхното формиране и проявление. Изложението е структурирано в три глави: Иновации и иновационна дейност на личността; Теоретичен психологически модел на иновационната дейност и Основни личностно-психологически измерения на иновационната дейност. Според автора изследването не претендира за изчерпаемост, но очертава рамките на проблема и неговото съдържание в контекста на съвременната психология и нейното ново перспективно направление – психология на иновационната дейност.

Книгата е скромен дял в изясняването на теоретичните и практико-приложни психологични аспекти на този твърде сложен, но благодатен и много переспективен научен проблем – иновационната дейност на личността.

Предназначена е за всички, чиито интерес е насочен към него и главно за психолози, студенти и специализанти, преподаватели и управленци в сферата на висшето образование.

Допълнителна информация

Допълнителна информация