http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Hristo-Hristov_UPRAVLENIE-NA-PUBL-SEKTOR.jpg

Управление на публичния сектор

10,00 лв.

Резюме

Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество. В него се включват различни институции и организации, които произвеждат и предлагат публични, частни и смесени блага. През последните години се наблюдава повишен интерес към въпросите на управлението на публичния сектор. Този интерес се определя от решаващата роля на публичния сектор при осигуряването на публични услуги за населението.

Учебникът има за цел да разкрие и представи основните методи и подходи при управлението на публичния сектор в нашата страна в условията на интеграция на България в Европейския съюз.

Вниманието е насочено към разглеждане на въпросите, свързани с изясняването на публичния сектор и неговото управление. Дефинира се същността на организациите в публичния сектор, като се предлагат и съответни методи за тяхното проектиране. Разглеждат се съставът и структурата на организациите в публичния сектор.

Акцентира се на въпросите, свързани със същността на приватизацията на публичната собственост, с обхвата и видовете приватизация и с административните органи за приватизация. Разкрива се механизмът за приватизация на публичната собственост. Особено внимание се отделя на предприватизационните процедури, техниките (методите) за приватизация на публичната собственост, договорните отношения и следприватизационния контрол.

В учебника съществено място се отделя на концесиите като форма за управление и стопанисване на публичната собственост. Изяснява се механизмът за предоставяне на концесии и се прави характеристика на отделните техники за определяне на концесионера.

Допълнителна информация

Допълнителна информация