Управление на инфраструктурни проекти

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!
Не се очаква допечатка!

Учебника представя управлението на инфраструктурни проекти в публичния сектор като концепции, подходи, инструменти и техники. Вниманието е съсредоточено върху теоретико-методологичните характеристики на управлението на инфраструктурните проекти и неговите практически измерения. В отделните теми се обощават и систематизират дейностите по разработване, оценяване, финансиране и изпълнение на инфраструктурните проекти в публичния сектор, както и конкретните методи за тяхното управление по линия на развитието на жизнения цикъл на проекта.

За целите на учебния процес авторският колектив се опита да обобщи и да приложи най-доброто в тази област. При разработването на учебното съдържание са използвани материали на широк кръг автори, които са посочени и цитирани в съответните теми, за да може читателят при необходимост да си послужи и с тях.

Авторите отчитат редица пропуски и непълноти в разработваната тематика, поради което с готовност и разбиране ще приемат направените бележки, становища и препоръки.

Настоящият учебник е предназначен за студентите от професионално направление „Администрация и управление“, обучаващи се в образователно-квалифи­ка­ци­он­на степен „бакалавър“ – редовна и дистанционна форма. Той може да бъде полезен и за специализанти и докторанти, обучаващи се по специалност Публична администрация, както и за всички, които се интересуват от тази проблематика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация