http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.REGIONALNA-IKONOMIKA-STOENCHEVA.jpg

Регионална икономика

10,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник е разработен съобразно потребностите на бакалавърската форма на обучение на студенти от УНСС.

Направен е опит да се съвместят фундаменталните постижения на науката Регионална икономика с актуалните процеси и потребности на регионалното развитие. Това наложи редукция на обема на някои традиционни теми за сметка на включване на нови теми, свързани с модерни форми за стимулиране на местната инициатива и предприемачеството, укрепване на местното самоуправление, ролята на електронните технологии за ускоряване на регионалното развитие и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация