http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/04/Georgi.Nikolov_DARJAVNI.POLITIKI.STRATEGII.ZA_.REGIONALNO.RAZVITIE2_2016.jpg

Държавни политики и стратегии за регионално развитие

13,90 лв.

Резюме

В настоящия монографичен труд е направен опит да се представи ролята на държавната политика в областта на регионалното развитие. Тя намира своите очертания и правна регламентация в Закона за регионално развитие. Чрез него се утвърждават основните принципи, които трябва да осигурят дългосрочно, устойчиво и балансирано развитие на районите, областите и общините в нашата страна като основни звена на планиране и програмиране на параметрите на социално-икономическите процеси в териториален аспект.

Монографията съдържа шест обособени глави. В тях последователно се излагат предметът и задачите на държавните политики и стратегии за регионално развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация