http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/K.jpg

Геоурбанистика и градско развитие

9,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник е първи по-рода си, защото се изготвя за направлението „3.8 Икономика“ и „3.7 Администрация и управление“ и може да се каже, че е пионерски и несъвършен, но наше виждане е, че неговата роля е да постави основата на тази нова и важна проблемна област в регионалното развитие, свързана с управление на градовете. Чрез учебника по „Геоурбанистика и градско развитие“ целим да се изясни взаимодействието между природните условия и градската среда в урбанизираните територии. Първоначално е необходимо чрез причинно-следствен анализ да бъде разгледана урбанизацията като процес, произтичащ от определени предпоставки и влияещ се от редица фактори. Важно е да бъдат разяснени и сравнени положителните и отрицателните черти на основните проявления на урбанизацията и взаимовръзката им с качеството на градската среда и качеството на живот. Целта е да се разгледат постановки и проблеми, свързани с нейното развитие и хронология, и същевременно да се натрупа практика по съответната проблемна област и най-вече чрез систематизираните материали студентите да добият по-качествена представа за регионалното развитие и градското управление в контекста на новите потребности от специалисти, които да подготвят проекти и програми за устойчиво управление на градовете и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация