http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/S.-Dokova-K.Petrov-Geoikonomika-i-reg1.jpg

Геоикономика и регионално развитие

19,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник по геоикономика цели създаването на основни знания и умения по проблемите и тенденциите в пространственото развитие и управление на територията. Обучението по геоикономика е разгледано през призмата на глобализацията, на управлението и развитието на информационните технологии. Стремим се съвременният пазар да бъде разбиран не като място за сравняване на продукти, а като възможност за конкуренция на потенциали и системи за управление на производството и на труда, както и диагностика на цялостната дейност, тъй като икономически активните лица в ерата на глобално противостоене и отворени пазари се нуждаят от специфични стратегии и програми за развитие.

Учебникът е разработен и подготвен в съответствие с изискванията за обучение за бакалавърска степен на студентите от Университета за национал-но и световно стопанство, но те могат да бъдат и базов материал за подготовка на магистърски тези и други разработки. Учебникът е предназначен основно за студентите от направление „Администрация и управление“ и поднаправления „Икономика и бизнес“ и „Финанси, счетоводство и контрол“ през първите четири семестъра на обучение, когато учащите се трябва да получат знания и умения да правят анализ на заобикалящата ни среда. Целта е учебникът да спомогне студентите да натрупат важни знания и да създадат умения, които да изградят в тях трайни разбирания за геоикономическите измерения на националното развитие, както и способност за улавяне на пулса на процесите на глобализация и регионално развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация