Бизнес среда и устойчиво развитие на регионите

10,90 лв.

Резюме

Актуалността на настоящия монографичен труд е продиктувана от необходимостта да се обогати специализираната научна литература със систематизирана информация, анализи и оценки по актуални въпроси, свързани с изграждането и развитието на бизнес средата и устойчивото развитие на регионите в България. Представени са теоретични и практикоприложни аспекти на концепцията за устойчиво развитие в глобален, европейски и национален мащаб.
Изследвани са теоретичните аспекти на факторите, определящи спецификата на съвременната бизнес среда и влиянието ѝ върху устойчивото развитие на регионите. Включени са водещите постижения на изявени представители в тази научна област. Разглеждат се практикоприложни виждания в концептуалните и съдържателни аспекти за постигане на устойчивост. Представени са показателите за измерване, очертана е правната и нормативна рамка и е изведена концепцията за устойчиво развитие като модел за цивилизационно развитие.
Основната защитавана теза на автора е, че ускоряването на прехода към устойчиво развитие изисква интегриран подход на прилагане и формулиране на регионални цели в икономическото, социалното и екологичното измерение на устойчиво развитие за България. Всички компоненти на регионалната бизнес среда: икономически, екологични, законодателни и политически, административни, социално-демографски и др., трябва да бъдат ориентирани към създаване на необходимите условия и предпоставки за изпълнение на регионалните цели за устойчиво развитие.

Sadarjanie BSUR
Pages BSUR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-187-1

Автор

Брой страници

210

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.