Висша математика в примери и задачи

Висша математика в примери и задачи

Категория Автор

22,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Книгата е написана на основата на многогодишния опит на авторите при преподаване на висша математика във ВУЗ, с цел да бъдат подпомогнати студентите от икономическите и сродните на тях университети при изучаване на предвидения за тях по програма учебен материал по висша математика. В началото на всяка глава са поместени основни положения от теорията, като дефиниции, теореми, формули и методични указания, което е в помощ на студентите в тяхната самостоятелна и задълбочена подготовка. Дадени са пълните (на много места подробни) решения на повече от предложените задачи. Наред с типовите задачи се предлагат и такива, които съществено разширяват и задълбочават теоретичния материал и допринасят за създаване на навици и умения за точно математическо мислене. Книгата се състои от въведение и четири части, в които са включени елементи на линейна алгебра, аналитична геометрия, линейно програмиране, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения и теория на вероятностите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация