ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БАЗА ЦЕННОСТ (В търсене на печеливши ценови решения)

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Татяна Нецева-Порчева
ISBN: 978-954-644-285-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 07.03.2012 г.
Брой страници: 175
Размер: 20,5 х 14,5см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Монографията е структурирана в две части, всяка от които включва по две глави. Първата част има теоретичен, а втората – методологичен и практически характер.

Първа глава изяснява същността на понятието ценност. Представят се разбиранията за ценността в икономическата теория като цяло и се проследява еволюцията на възгледите за ценността в маркетинга. В резултат на направения литературен обзор се извеждат ключовата роля на маркетинга в създаването на ценност и централното място, което ценността има в маркетинга. Разграничават се понятията ценност на продукта, ценност за клиента и ценност на клиента и се разглежда въпросът за създаване и предоставяне на ценност за клиента. Ролята на тази глава е да служи като необходима база за разбиране на същността на ценообразуването на база ценност.

Втора глава е посветена на изясняване на ценообразуването на база ценност. Извеждат се предпоставките за преминаване към ценообразуване на база ценност, същността и особеностите му, прави се сравнение между разходно и ценностно ценообразуване. Въвежда се понятието „стратегическа ценова пирамида“, в чиято основа е създаването на ценност.

Трета глава е насочена към изясняване на същността на двата основни подхода за измерване и отчитане на ценността на продукта при образуване на цената – моделиране на ценността за потребителя (CVM) и моделиране на икономическата ценност на продукта (EVM). Във връзка със CVM подхода е представено използването на картата на ценността в ценообразуването и маркетинга, а във връзка с втория – софтуерният продукт LeveragePoint, в основата на разработването на който е икономическата ценност на продукта.

Четвърта глава представя в общ вид надграждащите ценността нива към върха на стратегическата ценова пирамида – ценова структура, цена и ценностна комуникация, ценова политика и равнище на цената. Изясняват се факторите, определящи чувствителността на потребителите към равнището на цените, и методите за изследване на чувствителността на купувачите към равнището на цените.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БАЗА ЦЕННОСТ (В търсене на печеливши ценови решения)”