Финансово-стопански анализ

15,00 лв. вкл. ДДС

Анотация

Под икономически анализ в широк смисъл се разбира анализ на съвкупността от отношения, които възникват в процеса на производството, размяната, разпределението и потреблението на стопанските блага. Икономическият анализ представлява обобщена характеристика на аналитичните процедури изобщо, които се свеждат до използването на различни методи и модели за оценка, творческо осмисляне и обосноваване на явленията и процесите в икономиката.

В тесен смисъл думата „анализ“ означава разчленяване на дадено явление или предмет на съставните му елементи, за да могат те да се изучат като части от цялото. По този начин е възможно да се изясни и разбере вътрешноприсъщата същност на изследваното явление (или предмет) и да се определят значението и влиянието на всички съставни елементи върху тази същност.

Общата икономическа теория разграничава икономическия анализ на макро- и микроикономически анализ. Макроикономиката изследва функционирането на националните икономически системи, като основни обекти на изучаване са например общото равнище на цените, заетостта, брутният вътрешен продукт, държавният бюджет, трудовите отношения и др. Микроикономиката изучава поведението на отделните икономически закономерности и/или субекти. Основни обекти на изследване от микроикономиката са например цените на отделните ресурси; начинът на функциониране на отделните предприятия; конкурентоспособността и др. Съвкупността от аналитични процедури в макро- и микроикономиката е известна съответно като макроикономически и микроикономически анализ.

sadarjanie fsa
pages fsa

Допълнителна информация

ISBN

978-954-644-979-5

Автор

,

Брой страници

380

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см.