Терминологичен речник по управление на човешките ресурси

12,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

В предлаганото издание авторският колектив изяснява съдържанието на най-често употребяваните понятия в областта на човешките ресурси. Представена е както  дефиницията на отделните термини, така и тяхната съдържателна характеристика, Изяснени са значението и сферата на приложението им.

Речникът е предназначен за ръководители и специалисти, занимаващи се с управлението на човешките ресурси и с организацията на тяхната работа, за дейци в синдикалните структури, за студенти по икономика и управление, както и за всички които проявяват интерес в тази област.

Допълнителна информация

Additional information