Статистическо изследване на зависимости

Статистическо изследване на зависимости - методическо ръководство за решаване на задачи

15,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Разгледани са: теоретични (вероятностни) разпределения, статистическа оценка на параметри, статистическа проверка на хипотези, изследване на връзки при номиналната и ординалната скала, дисперсионен анализ, единична линейна регресия и др.

Допълнителна информация

Additional information