http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/spss.chipeva_kniga.jpg

Статистически анализ на категорийни данни с SPSS

Категория Автор

14,00 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Настоящият учебник “Статистически анализ на категорийни данни с SPSS” е посветен на статистически методи за анализ на връзки и зависимости и за многомерно класифициране на обекти въз основа на данни, преобладаващата част от които са категорийни (неметрирани). Тези методи намират широко приложение в емпиричните социологически, политически и маркетингови изследвания. Включената тематика може условно да се раздели на две части. По-голямо внимание в учебника е отделено на първата част, където се разглежда един широк клас модели за изучаване на корелационни зависимости, а именно генерализирани линейни модели, с чиято помощ могат да бъдат анализирани зависимости между явления, представени на слаби статистически скали. Във втората част са изложени методи за многомерно скалиране, които са предназначени за класифициране на обекти от една съвкупност едновременно по група от признаци.

За по-ефективно усвояване на представения в учебника материал е препоръчително читателят да е запознат с основните теми на общия курс по статистика, който се преподава в УНСС, с правилата и операциите за работа с вектори и матрици, както и с използването на програмния продукт SPSS. Пропуски в това отношение могат да бъдат компенсирани в процеса на усвояване на материала, като се използва подходяща за целта литература.

Учебникът е съобразен с учебните програми по многомерни статистически методи в социологията и статистически методи в ЕСИ на специалностите Икономическа социология и Социология в Университета за национално и световно стопанство. Представената в учебника тематика съответства и на част от съдържанието на дисциплините Методика и методология на политическия анализ и Статистически методи за политически изследвания и анализи, изучавани от специалност Политология в УНСС. Учебникът е подходящ също за студенти от специалност Статистика и иконометрия, Маркетинг, Управление, Бизнес информатика. Той може да бъде полезен и за всички останали студенти, интересуващи се от тези проблеми, както и за научни работници и изследователи от практиката в различни области, където се анализират преобладаващо категорийни данни. Учебникът може да бъде особено полезен за специалисти от агенции и организации, които се занимават с провеждане на социологически, политически, маркетингови и други съвкупностни изследвания.

Допълнителна информация

Additional information

Уважаеми клиенти,

От 21 до 31 януари 2021 г. онлайн книжарницата е в годишна инвентаризация. Ако желаете, можете да направите заявка, но обработката на всички поръчки, направени през периода, започва на 1 февруари 2021 г. по реда на тяхното постъпване.

Книжарницата в УНСС работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч.

Екипът на ИК – УНСС