http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.PUBLIC_FINANCE_cmyk.jpg

Публични финанси

10,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от икономическите специалности, но успешно може да се използва от широк кръг специалисти и бизнесмени, от работещи в държавната администрация и от физически лица, желаещи да придобият нови знания или да актуализират и допълнят съществуващите знания за приложението на финансите в публичния сектор.

Стремежът учебникът да бъде съобразен с приетите учебни програми, със специалностите на обучаваните студенти и с времето, необходимо за усвояване на материала, в известна степен ограничава обхвата на темите и степента на детайлност в тяхното представяне. По тази причина не е отделено място на възможностите за приложение на финансовия инженеринг в публичния сектор, на устройството и ролята на данъчната и митническата администрация, на историческия аспект в развитието на разглежданите явления.

Допълнителна информация

Допълнителна информация