Уважаеми клиенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, наложена от разпространението на COVID-19, поръчките направени през сайта на Издателски комплекс – УНСС, се обработват със забавяне.

Приложение на статистическото извадково изучаване в одита

Приложение на статистическото извадково изучаване в одита

Категория Автор

8,00 лв. вкл. ДДС

Временно работим само с куриерска фирма „ЕКОНТ“. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Резюме

Книгата е написана с цел да посрещне потребностите на експерт-счетоводителите при осъществяване на тяхната одиторска дейност. През последните години на одиторите все повече се налага да използват извадковия подход при вземане на решения относно системата на контрол в проверяваните предприятия, при оценката на точността, пълнотата и верността на заверяваните отчети. Те търсят отговор на въпроси, свързани с определянето на генералната съвкупност, обема на извадките, моделите на извадките, точността на работа. Приемането на международните счетоводни стандарти поставя като задължително условие използването на статистическото извадково изучаване.

Представеният труд се състои от две части. В първата част са разгледани същността на статистическите закономерности, основните понятия – статистически съвкупности, единици, признаци. Внимание е отделено на основните параметри на статистическото разпределение – различните видове средни величини, които се използват в одита и стандартното отклонение, коефициентите на асиметрия и ексцес.

Втората част е посветена на приложението на статистическото извадково изучаване в одита. При написването на труда е проучен опитът на водещи одитори от САЩ, чиито методи се използват и от европейските им колеги. Редица термини, дефиниции, модели и таблици са по Statement on Auditing Standards (SAS) No. 39 (AU Section 350.01). Понятията от статистиката са свързани с тези, които са утвърдени и се използват в одита като техни аналози.

Разгледани са методите за извадкови изследвания при категориен и метриран признак – извадково статистическо изследване по категориен признак с постоянен размер на извадката, извадково изучаване по категориен признак за откриване, последователно извадково изучаване, класически подход на извадковото изучаване по вариационен признак, оценка на средната за единица при нестратифициран подбор, оценка на средната за единица при стратифициран подбор, оценка на разликата, оценка на отношението, пропорционално-вероятностен метод. С множество примери са демонстрирани приложението на ме­то­дите, тълкуването на резултатите, както и проблемите при използването на различните методи.

За улеснение на читателя е направен речник на основните понятия и измерители.

Допълнителна информация

Additional information