Обществени поръчки – управление и контрол

13,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Миглена Павлова
ISBN: 978-954-644-926-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.01.2017 г.
Брой страници: 254
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В изданието е развита в детайли темата за обществените по-ръчки като основен инструмент за разходване на публичните средства. Учебникът съдържа три глави. Първата въвежда в материята и акцентира върху актуалността на темата. Последователно са изяснени основните понятия, правната уредба на обществените пръчки, обектите, субектите и органите с функции в тази област като част от цялостната система на обществените поръчки в страната.Втората глава разглежда самия процес на възлагане на обществени поръчки – от тяхното планиране до сключването на договор или прекратяване на процедурата. Тук са включени видовете процедури, правилата за техния избор, както и последователните стъпки и действия до постигане на поставената цел. Специално внимание е отделено на средствата за защита на интересите на лицата, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки. В трета глава е отделено особено внимание на контрола върху обществените поръчки като основен механизъм както за предотвратяване на нарушения, така и за установяване законосъобразността на извършените в процеса на възлагане действия.

Съдържание