Конкурентоспособност на българското стопанство – конкурентни предимства и недостатъци

12,00 лв. вкл. ДДС

Анотация

Конкурентоспособността е актуален и значим въпрос за икономическата теория и практика. От прагматична гледна точка в XXI век конкурентоспособността е решаваща, защото е в основата на изграждане на стопанство, основаващо се на знания и иновации или интелигентен растеж, на насърчаване на по-екологично и с по-ефективно използване на ресурсите стопанство или устойчив растеж и стимулиране на високи равнища на заетост, водещо до териториално и социално сближаване или приобщаващ растеж. България е страна с малко и отворено стопанство, в условия на паричен съвет, което е силно зависимо от световните пазари и оттук – чувствително по отношение на темповете за икономическия растеж. Конкурентните предимства сега се свързват повече с използването на ресурсите и техните ниски цени – на труда, земята и енергията, а не толкова с фактори като иновации, технологии, образование и ефективност, които биха направили стопанството в дългосрочен аспект по-конкурентоспо-собно, а резултата – устойчив и интелигентен растеж.

Sadarjanie KBS
Pages KBS

Допълнителна информация

ISBN

978-954-644-698-9

Автор

Брой страници

198

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см.