http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/new.Sonia_.Chipeva_VAVEDENIE.V.jpg

Въведение в иконометрията

11,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Иконометрията е научна дисциплина, която предоставя специфична методология за емпирично изучаване на закономерностите на проявление на икономическите и социално-икономическите явления и процеси в тяхната статика и динамика при конкретни условия на средата, както и на взаимовръзките между тях. Запознаването с възможностите на тази интердисциплинарна методология, която съчетава елементи от три научни сфери на научното познание, а именно икономика, статистика и математика, ще даде възможност на икономистите да боравят с богата палитра от специфични методи, като ги прилагат за моделиране и прогнозиране на връзки и зависимости между явленията в различни икономически и социално-икономически системи. Познанията в тази насока могат да осигурят една добра основа както за разбиране, така и за провеждане на икономически анализи в различни аспекти на макро- и микроравнище, използвайки подходяща статистическа информация.

Учебникът „Въведение в иконометрията“ има за цел да въведе студентите в съвременната теория и практика на иконометричното моделиране, като ги запознае със същността, възможностите и приложението на основни модели на закономерностите на развитие на икономическите явления и на взаимозависимостите между тях, проявяващи се в конкретни условия на средата. Включената тематика обхваща основни понятия в иконометрията, подходи и видове иконометрични модели, същност, специфики и приложение на основни групи иконометрични модели на зависимости, методологични проблеми в процеса на иконометричното моделиране, както и някои специфични иконометрични модели. Изложението е съобразено с обхвата и съдържанието на знанията на студентите, придобити от общоуниверситетските дисциплини по статистика, математика, микро- и макроикономика. Теоретичните основи на методите са изложени до степен да се разберат същността и особеностите им, възможностите и ограниченията им, без да се навлиза в дълбочина на математико-статистическия апарат. Използваният апарат е представен на достъпно равнище и се надяваме, че възприемането му няма да създава излишни затруднения при изучаването на материала от студентите. Избегнати са математическите доказателства и извеждания на методите за оценка на иконометрични модели, като е поставен акцент върху тяхното практическо приложение за анализ, прогнозиране и подпомагане вземането на управленски решения на микро- и макроравнище.

Допълнителна информация

Additional information

Уважаеми клиенти,

От 21 до 31 януари 2021 г. онлайн книжарницата е в годишна инвентаризация. Ако желаете, можете да направите заявка, но обработката на всички поръчки, направени през периода, започва на 1 февруари 2021 г. по реда на тяхното постъпване.

Книжарницата в УНСС работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч.

Екипът на ИК – УНСС