UNWE
BG EN

През 2015 г. предстоят да бъдат издадени следните заглавия:

 

Учебници, учебни помагала, монографии

 • д-р Мариана Мургова – Ръководство по статистика
 • д-р Ирина Казанджиева-Йорданова – Пари, банки, кредит (Учебно помагало към учебника
  „Пари, банки, кредит“, авт. проф. д-р Милети Младенов)
 • акад. Евгени Матеев – Структура и управление на икономическата система (преиздание)
 • Клод Хопкинс – Моят Живот в рекламата (преводно издание)
 • проф. д.ик.н. Васил Манов – Теория, методология и практика на проектирането на целесъобразно
  (от икономическа, социална и екологическа гледни точки)
  конкурентоспособно развитие и функциониране на икономическите системи
 • д-р Моника Моралиева – Европейският парламент в развитие
 • проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Николай Орешаров – Счетоводна политика
  и финансови отчети на предприятието (преработено и допълнено издание)
 • проф. д-р Марин Паунов – Организационна култура (основно преработено и допълнено издание)
 • доц. д-р Евгени Евгениев – Основи на здравословните и безопасни условия на труд
 • Авторски колектив – Основи на правото (преработено и допълнено издание)
 • д-р Мария Маркова, д-р Атанаска Орилипова, д-р Любка Камбурова, д-р Лиляна Камбурова –
  Учебно-методично помагало по счетоводство на предприятието
 • д-р Миглена Павлова – Обществени поръчки
 • д-р Гергана Михайлова – Банковата ефективност и икономическият растеж в условията
  на паричния съвет в България
 • доц. д-р Камен Петров – Урбанистика и градско развитие
 • доц. д-р Марияна Кузманова – Антикризисно управление
  (учебник за дистанционно обучение)

 

Научни изследвания

 • Авторски колектив – Българската „социалистическа“ държавна собственост –
  политикономически анализ
 • Авторски колектив – Докторантски четения – публичната администрация в европейска перспектива:
  проекция на научните изследвания в обучението
 • Авторски колектив – Изследване на средствата на таксономия и фолксономия за търсене
  на неструктурирани данни в областта на икономическата теория
 • Авторски колектив – Ефекти за българската финансова система и икономика
  от пакта за финансова стабилност
 • Авторски колектив – Сборник доклади от юбилейна научна конференция
  „Десет години от приемането на РБългария в НАТО“
 • д-р Боян Хаджиев – Влиянието на новите медии върху гражданското общество
  (на примера на развитието на протестните движения 2009 – 2013 г. в България)
 • Авторски колектив – Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи
  в България в условията на икономическа криза
 • Авторски колектив – Логистиката – възможности и предизвикателства.
  Доклади от IX международна научна конференция